top of page

   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bad- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb193b-136bad5 3194-bb3b-136bad5cf58d_   _ccd-d58c58c__-3781905-5cde-3194-bb3b-136781905cf58d5 bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905__- 136bad5cf58d_ _cc781905-5c de-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136cc 3194-bb3b-136bad5cf58d_   _ccd-d58c58c__-3781905-5cde-3194-bb3b-136781905cf58d5 bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905__- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cccf58cbb-3bcc7819055cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cccf58cbb-3bcc781905 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cc-bb58c__-3cc780519 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb5bbd5cfde OGÓLNE SPRZEDAŻY – INTERNET

Obowiązuje od 17.06.2019 r.

ARTYKUŁ 1 - ZAKRES

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (znane jako „OWH”) mają zastosowanie bez ograniczeń i zastrzeżeń do wszystkich sprzedaży

zawieranych przez Sprzedawcę z nabywcami nieprofesjonalnymi („Klienci lub Klient”), pragnących nabyć produkty

oferowane do sprzedaży („Produkty”) przez Sprzedawcę na stronie www.laulibijoux.com. Produkty oferowane do sprzedaży na stronie

są następujące :

Biżuteria

Główne cechy Produktów, a w szczególności specyfikacje, ilustracje i oznaczenia wymiarów lub

pojemność Produktów, są przedstawione na stronie www.laulibijoux.com, z którą Klient ma obowiązek zapoznać się wcześniej

zamówić.

Za wybór i zakup Produktu odpowiada wyłącznie Klient.

Oferty produktów obowiązują w granicach dostępnych stanów magazynowych, wskazanych podczas składania zamówienia.

Te OWS są dostępne w dowolnym momencie na stronie www.laulibijoux.com i mają pierwszeństwo przed jakimkolwiek innym dokumentem.

Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go, zaznaczając pole przeznaczone w tym celu przed

wdrożenie procedury składania zamówień online na stronie www.laulibijoux.com.

O ile nie udowodniono inaczej, dane zapisane w systemie informatycznym Sprzedawcy stanowią dowód wszystkich

transakcje zawierane z Klientem.

Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:

LAULIBIJOUX

Numer rejestracyjny: 851411694

email: contact@laulibijoux.com

ARTYKUŁ 2 - CENA

Produkty dostarczane są po aktualnych cenach widniejących na stronie www.laulibijoux.com w momencie rejestracji zamówienia.

przez Sprzedawcę.

Ceny wyrażone są w euro, bez podatku i włącznie.

Ceny uwzględniają wszelkie obniżki, które mogą być przyznane przez Sprzedającego na stronie www.laulibijoux.com.

Ceny te są stałe i nie podlegają zmianom w okresie ich obowiązywania, ale Sprzedający zastrzega sobie prawo poza okresem

ważność, aby zmienić ceny w dowolnym momencie.

Ceny nie zawierają kosztów przetworzenia, wysyłki, transportu i dostawy, które są dodatkowo naliczane,

na warunkach wskazanych na stronie i obliczonych przed złożeniem zamówienia.

Żądana od Klienta płatność odpowiada całkowitej kwocie zakupu wraz z tymi kosztami.

Faktura jest wystawiana przez Sprzedawcę i przekazywana Klientowi w momencie dostawy zamówionych Produktów.

ARTYKUŁ 3 – ZAMÓWIENIA

Do Klienta należy wybór na stronie internetowej www.laulibijoux.com Produktów, które chce zamówić, zgodnie z warunkami

następny:

________________________________________________________________________________________________________.

Oferty produktów są ważne tak długo, jak są widoczne na stronie, w granicach dostępnych stanów magazynowych.Zdjęcia oferowanych produktów są wykonane przez nasze serwisy.Nie możemy zagwarantować pomimo -5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_wykorzystanie wysokiej jakości materiału, całkowity szacunek dla kolorów ze względu na różnice w ustawieniach naszych ekranów i ekranów klientów

Sprzedaż zostanie uznana za ważną dopiero po pełnej zapłacie ceny. Obowiązkiem Klienta jest zweryfikowanie poprawności

zamów i natychmiast zgłoś ewentualne błędy.

Każde zamówienie złożone w serwisie www.laulibijoux.com stanowi zawarcie umowy zawartej na odległość pomiędzy Klientem a

Sprzedawca.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia dowolnego zamówienia od Klienta, z którym istnieje spór dotyczący

płatność za poprzednie zamówienie.

Klient będzie mógł śledzić postęp realizacji swojego zamówienia na stronie.

ARTYKUŁ 3 BIS - STREFA KLIENTA - KONTO

W celu złożenia zamówienia Klient zapraszany jest do założenia konta (przestrzeni osobistej).

Aby to zrobić, musi się zarejestrować, wypełniając formularz, który zostanie mu zaoferowany w momencie składania zamówienia i zobowiązuje się do dostarczenia

szczere i dokładne informacje dotyczące jego stanu cywilnego oraz dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail.

Klient jest odpowiedzialny za aktualizację dostarczonych informacji. Zostało mu określone, że może je modyfikować, łącząc się z

swoje konto.

Aby uzyskać dostęp do swojej przestrzeni osobistej i historii zamówień, Klient musi zidentyfikować się za pomocą swojej nazwy użytkownika.

oraz jego hasło, które zostanie mu przekazane po rejestracji i które są ściśle osobiste. Jako taki, Klient

powstrzymuje się od jakichkolwiek ujawnień. W przeciwnym razie będzie on ponosił wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z niej.

Klient może również zażądać rezygnacji z subskrypcji, przechodząc na dedykowaną stronę w swojej przestrzeni osobistej lub wysyłając

e-mail na adres: Contact@laulibijoux.com. Będzie to skuteczne w rozsądnym czasie.

W przypadku nieprzestrzegania ogólnych warunków sprzedaży i/lub użytkowania, strona www.laulibijoux.com będzie miała możliwość

zawiesić lub nawet zamknąć konto klienta po formalnym wezwaniu przesłanym drogą elektroniczną, które nie odniosło skutku.

Każde usunięcie konta, z jakiegokolwiek powodu, skutkuje czystym i prostym usunięciem wszystkich informacji.

osobiste klienta.

Wszelkie zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej skutkujące nieprawidłowym działaniem witryny lub serwera i podlegają:

jakichkolwiek przerw lub modyfikacji w przypadku konserwacji, nie pociąga za sobą odpowiedzialności Sprzedającego.

Założenie konta oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

ARTYKUŁ 4 - WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena jest zapłacona bezpieczną płatnością, zgodnie z następującymi warunkami:

płatność kartą kredytową

W przypadku płatności kartą kredytową, karta jest obciążana dopiero po wysłaniu zamówienia.

Wymiana danych płatniczych odbywa się w trybie zaszyfrowanym przy użyciu protokołu zdefiniowanego przez zatwierdzonego dostawcę płatności

interweniowanie przy transakcjach bankowych przeprowadzanych na stronie www.laulibijoux.com.

Płatności dokonane przez Klienta będą uważane za ostateczne dopiero po skutecznym odebraniu przez Sprzedawcę

spowodowane są.

Płatności za pośrednictwem Paypal są również dostępne na stronie www.laulibijoux.com.

Sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia zamówionych przez Klienta Produktów, jeżeli ten nie zapłaci

cena w całości na warunkach wskazanych powyżej.

ARTYKUŁ 5 - DOSTAWY

Zamówione przez Klienta Produkty będą dostarczane na terenie Francji metropolitalnej lub na terenie: Unia Europejska

________________.

Dostawy realizowane są w terminie od 3 do 7 dni roboczych na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia w serwisie.

Dostawa polega na przeniesieniu na Klienta fizycznego posiadania lub kontroli Produktu. Z wyjątkiem szczególnych przypadków lub

brak dostępności jednego lub więcej Produktów, zamówione Produkty zostaną dostarczone natychmiast.

Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby w powyższych terminach dostarczyć zamówione przez Klienta produkty.

określony. Terminy te są jednak podane wyłącznie w celach informacyjnych.

Jeśli zamówione Produkty nie zostaną dostarczone w ciągu 15 dni od orientacyjnego terminu dostawy, w przypadku jakichkolwiek

z innego powodu niż siła wyższa lub działanie Klienta, sprzedaż może zostać odwołana na pisemny wniosek Klienta w terminie

warunki przewidziane w art. L 216-2, L 216-3 i L241-4 Kodeksu konsumenckiego. Kwoty wpłacane przez Klienta

zostanie następnie zwrócony nie później niż czternaście dni od daty rozwiązania umowy, z wyłączeniem wszelkich

odszkodowanie lub zatrzymanie.

Dostawy realizowane są przez niezależnego przewoźnika, na adres podany przez Klienta w zamówieniu oraz do

do którego przewoźnik ma łatwy dostęp.

Dostawę uważa się za zrealizowaną, gdy Klient sam przejął się za korzystanie z wybranego przez siebie przewoźnika.

z chwilą dostarczenia zamówionych przez Sprzedawcę Produktów przewoźnikowi, który przyjął je bez zastrzeżeń. Klient zatem przyjmuje do wiadomości

że dostarczenie przesyłki należy do przewoźnika i nie ma prawa do regresu wobec Sprzedającego w zakresie rękojmi

przypadku niedostarczenia przewożonych towarów.

W przypadku szczególnego żądania Klienta dotyczącego warunków pakowania lub transportu zamówionych produktów,

należycie zaakceptowane na piśmie przez Sprzedawcę, związane z tym koszty będą przedmiotem dodatkowego, szczegółowego fakturowania, według szacunkowej wartości

uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Klienta.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu dostarczonych produktów. Ma okres 15 dni od daty dostawy dla

składać reklamacje e-mailem na adres: contact@laulibijoux.com wraz ze wszystkimi dokumentami towarzyszącymi z tym związanymi (zdjęcia

szczególnie). Po upływie tego okresu i niedopełnieniu tych formalności Produkty zostaną uznane za zgodne i zwolnione z wszelkich

wada jawna i żadne roszczenie nie może być skutecznie przyjęte przez Sprzedawcę.

Sprzedający zwróci lub wymieni tak szybko, jak to możliwe i na swój koszt, dostarczone Produkty, których brak zgodności

lub widoczne lub ukryte wady zostaną należycie udowodnione przez Klienta, na warunkach przewidzianych w art. L 217-4 i

zgodnie z Kodeksem konsumenckim i tymi przewidzianymi w niniejszych OWS.

Przeniesienie związanego z tym ryzyka utraty i pogorszenia będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy Klient podejmie

fizyczne posiadanie Produktów. Produkty zatem podróżują na ryzyko i ryzyko Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient:

sam wybiera przewoźnika. W związku z tym ryzyko jest przenoszone w momencie dostawy towaru do przewoźnika.

ARTYKUŁ 6 - PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Przeniesienie własności Produktów ze Sprzedawcy na Klienta nastąpi dopiero po pełnej zapłacie ceny przez tego ostatniego, oraz

niezależnie od terminu dostawy tych Produktów.

ARTYKUŁ 7 - PRAWO ODSTĄPIENIA

Zgodnie z warunkami artykułu L221-18 Kodeksu Konsumenta „Konsument ma okres czternastu dni

skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, po akwizycji telefonicznej lub poza nią

przedsiębiorstwa, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji lub ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż te przewidziane w art. L. 221-23 do L. 221-25.

Termin, o którym mowa w akapicie pierwszym biegnie od dnia:

1° Zawarcie umowy, w przypadku umów o świadczenie usług oraz tych, o których mowa w art. L.221-4;

2° Od otrzymania towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, do umów sprzedaży

Dobra. W przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy od dnia:

zawarcie umowy.

W przypadku zamówienia kilku towarów dostarczanych osobno lub w przypadku zamówienia towaru składającego się z:

partii lub wielu części, których dostawa jest rozłożona na określony czas, termin ten biegnie od otrzymania

ostatni towar lub partia lub ostatnia sztuka.

W przypadku umów przewidujących regularne dostawy towarów w określonym okresie, termin biegnie od otrzymania

pierwszy dobry. »

Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać online, korzystając z załączonego formularza odstąpienia od umowy, a także dostępnego na stronie internetowej

lub jakiekolwiek inne oświadczenie, jednoznaczne, wyrażające wolę wycofania, a w szczególności za pośrednictwem poczty zaadresowanej

Sprzedawcy na adres pocztowy lub e-mail wskazany w ARTYKULE 1 OWS.

Zwroty muszą być wykonane w oryginalnym stanie i kompletne (opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.) umożliwiające ich

remarketing w nowym stanie wraz z fakturą zakupu.

Produkty uszkodzone, zabrudzone lub niekompletne nie podlegają zwrotowi.

Koszty zwrotu pozostają w gestii Klienta.

Wymiana (w miarę dostępności) lub zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania,

przez Sprzedawcę, Produkty zwracane przez Klienta na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule.

ARTYKUŁ 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO - GWARANCJE

Produkty dostarczane przez Sprzedawcę korzystają z:

prawnej gwarancji zgodności, w przypadku Produktów wadliwych, zepsutych lub uszkodzonych lub niezgodnych z

zamówiony,

gwarancji prawnej na wady ukryte wynikające z wady materiałowej, konstrukcyjnej lub produkcyjnej mającej wpływ na

dostarczonych produktów i uczynienia ich niezdatnymi do użytku,

Postanowienia dotyczące gwarancji prawnych

Artykuł L217-4 Kodeksu Konsumenta

„Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnych z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. On

reaguje również na wady zgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy:

zostało to obciążone umową lub zostało wykonane na jego odpowiedzialność. »

Artykuł L217-5 Kodeksu Konsumenta

„Nieruchomość jest zgodna z umową:

1° Jeśli jest specyficzny dla zastosowania zwykle oczekiwanego od podobnego przedmiotu oraz, w stosownych przypadkach:

- jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedającego i ma cechy, które ten ostatni przedstawił kupującemu w formularzu;

próbka lub model;

- jeśli posiada cechy, których kupujący może zgodnie z prawem oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia złożone przez sprzedającego,

przez producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub etykietowaniu;

2° lub jeśli posiada cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do jakiegokolwiek specjalnego przeznaczenia;

przez kupującego, do wiadomości sprzedającego i które ten ostatni zaakceptował. »

Artykuł L217-12 Kodeksu Konsumenta

„Czynność wynikająca z braku zgodności jest przedawniona na dwa lata od dostarczenia towaru. »

Art. 1641 Kodeksu Cywilnego.

„Sprzedawca jest związany gwarancją z tytułu wad ukrytych rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego jest przeznaczona.

przeznaczeniu lub które zmniejszają to wykorzystanie tak bardzo, że nabywca nie nabyłby go lub dałby za to niższą cenę,

gdyby je znał. »

Art. 1648 par. 1 Kodeksu Cywilnego”

„Powództwo wynikające z wad fabrycznych musi zostać wniesione przez kupującego w ciągu dwóch lat od

odkrycie występku. »

Artykuł L217-16 Kodeksu Konsumenckiego.

„Kiedy kupujący prosi sprzedającego, w trakcie gwarancji handlowej udzielonej mu, kiedy

nabycie lub naprawa ruchomości, naprawa objęta gwarancją, dowolny okres unieruchomienia

o co najmniej siedem dni dodaje się do czasu trwania gwarancji, która pozostała do uruchomienia. Okres ten biegnie od wniosku

interwencja kupującego lub postanowienie o naprawie przedmiotowego towaru, jeżeli takie postanowienie jest

po złożeniu wniosku o interwencję. »

W celu dochodzenia swoich praw Klient musi poinformować Sprzedawcę pisemnie (e-mailem lub pocztą) o niezgodności Produktów lub

istnienia ukrytych wad z ich odkrycia.

Sprzedawca zwróci, wymieni lub naprawi Produkty lub części w ramach gwarancji uznane za niezgodne lub wadliwe.

Koszty przesyłki zostaną zwrócone na podstawie zafakturowanej stawki, a koszty zwrotu zostaną zwrócone po przedstawieniu

dokumentów potwierdzających.

Zwroty pieniędzy, wymiany lub naprawy Produktów uznanych za niezgodne lub wadliwe będą dokonywane w ciągu

jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 30 dni od zauważenia przez Sprzedawcę niezgodności lub wady

ukryty. Zwrotu można dokonać przelewem bankowym lub czekiem.

Odpowiedzialność Sprzedającego nie może być zaangażowana w następujących przypadkach:

niezgodności z ustawodawstwem kraju, w którym dostarczane są produkty, co do obowiązków Klienta należy weryfikację,

w przypadku niewłaściwego użytkowania, wykorzystania do celów zawodowych, zaniedbania lub braku konserwacji ze strony Klienta,

jak w przypadku normalnego zużycia Produktu, wypadku lub siły wyższej.

Zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie nie są umowne i nie mogą wiązać odpowiedzialności

Sprzedawca.

Gwarancja Sprzedawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wymiany lub zwrotu kosztów niezgodnych Produktów lub

dotknięte wadą.

ARTYKUŁ 9 - DANE OSOBOWE

Klient jest informowany, że zebranie jego danych osobowych jest niezbędne do sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę.

jak również ich przekazywanie osobom trzecim w celu dostarczenia Produktów. Te dane osobowe są gromadzone

wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

9.1 Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone na stronie www.laulibijoux.com są następujące:

Otwieranie konta

Podczas tworzenia konta Klienta/użytkownika:

Nazwiska, imiona, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Zapłata

W ramach płatności za Produkty oferowane na stronie www.laulibijoux.com, ta ostatnia rejestruje dane finansowe

dotyczące rachunku bankowego lub karty kredytowej Klienta/użytkownika.

9.2 Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są zastrzeżone do wyłącznego użytku Sprzedawcy i jego pracowników.

9.3 Administrator danych

Administratorem danych jest Sprzedawca w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych a od 25 maja 2018 r.

Rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych.

9.4 ograniczenie przetwarzania

O ile Klient nie wyrazi na to wyraźnej zgody, jego dane osobowe nie są wykorzystywane do celów reklamowych lub

marketing.

9.5 Czas przechowywania danych

Sprzedający będzie przechowywać tak zebrane dane przez okres 5 lat, obejmujących czas przedawnienia

obowiązującej odpowiedzialności cywilnej umownej.

9.6 Bezpieczeństwo i prywatność

Sprzedawca wdraża środki bezpieczeństwa organizacyjnego, technicznego, programowego i fizycznego dla

w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnioną zmianą, zniszczeniem i dostępem. Jednak jest to

zwracać uwagę, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem i Sprzedawca nie może zagwarantować bezpieczeństwa tego

przesyłanie lub przechowywanie informacji przez Internet.

9.7 Wdrażanie uprawnień Klienta i użytkownika

W zastosowaniu przepisów mających zastosowanie do danych osobowych Klienci i użytkownicy serwisu

www.laulibijoux.com przysługują następujące prawa:

Mogą aktualizować lub usuwać dotyczące ich dane w następujący sposób:

Logując się na swoje konto.

Mogą usunąć swoje konto, pisząc na adres e-mail wskazany w artykule 9.3 „Administrator danych”.

Mogą skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, pisząc na adres

wskazany w artykule 9.3 „Administrator danych”

Jeżeli dane osobowe posiadane przez Sprzedawcę są niedokładne, może zażądać aktualizacji

informacje pisząc na adres wskazany w artykule 9.3 „Administrator danych”

Może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w:

w zakresie ochrony danych pisząc na adres wskazany w artykule 9.3 „Administrator danych”

Może również zażądać przeniesienia danych posiadanych przez Sprzedawcę do innego usługodawcy.

Wreszcie może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych przez Sprzedawcę

Z uprawnień tych, o ile nie są one sprzeczne z celem przetwarzania, można skorzystać poprzez wysłanie żądania przez:

listownie lub pocztą elektroniczną do Administratora danych, którego dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Administrator musi udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie jednego miesiąca.

W przypadku odmowy spełnienia prośby Klienta należy go uzasadnić.

Klient jest informowany, że w przypadku odmowy może złożyć reklamację w CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARYŻ)

lub powołać organ sądowy.

Klient może zostać poproszony o zaznaczenie pola, pod którym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o charakterze informacyjnym i

reklama od Sprzedawcy. Zawsze będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

(dane kontaktowe powyżej) lub klikając link rezygnacji z subskrypcji.

ARTYKUŁ 10 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość strony www.laulibijoux.com jest własnością Sprzedawcy i jego partnerów i jest chroniona prawem francuskim oraz

międzynarodowa własność intelektualna.

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie tej treści jest surowo zabronione i może stanowić wykroczenie

podrobić.

ARTYKUŁ 11 - PRAWO WŁAŚCIWE - JĘZYK

Niniejsze OWH i wynikające z nich operacje są regulowane i podlegają prawu francuskiemu.

Niniejsze Warunki są napisane w języku francuskim. Jeśli są przetłumaczone na jeden lub więcej języków

innych krajach, w przypadku sporu rozstrzyga wyłącznie tekst francuski.

ARTYKUŁ 12 - SPORY

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres pocztowy lub e-mail Sprzedawcy wskazany w ARTYKULE 1

niniejszy Regulamin.

 

Klient jest również informowany, że może również korzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (RLL).

 

:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Wszelkie spory, do których transakcje kupna i sprzedaży zawierane są na podstawie niniejszych OWS, a których nie miałyby

przedmiot ugody pomiędzy sprzedawcą lub w drodze mediacji zostanie przekazany do właściwych sądów na warunkach

prawa zwyczajowego.

DODATEK I

Formularz wypłaty

Data ______________________

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od zamówienia złożonego w dniu

www.laulibijoux.com z wyjątkiem wyłączeń lub ograniczeń wykonywania prawa odstąpienia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży

odpowiedni.

Do wiadomości FRASSO Lisa-Marie

________________

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy dotyczącej nieruchomości poniżej:

- Zamówienie (wskazać datę)

- Numer zamówienia: ............................................ .. .............

- Nazwa klienta : ............................................. . .............................

- Adres Klienta: ........................................... .. ........................

Podpis Klienta (tylko w przypadku zgłoszenia tego formularza w formie papierowej)

bottom of page